• ហ្សេនរូយ
  • ហ្សេនរូយ

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

បរិស្ថានក្រុមហ៊ុន

បរិស្ថានក្រុមហ៊ុន ០១
បរិស្ថានក្រុមហ៊ុន ០២
បរិស្ថានក្រុមហ៊ុន ០៣
បរិស្ថានក្រុមហ៊ុន ០៤
បរិស្ថានក្រុមហ៊ុន០៥
បរិស្ថានក្រុមហ៊ុន០៦
បរិស្ថានក្រុមហ៊ុន ០៧
បរិស្ថានក្រុមហ៊ុន០៨
បរិស្ថានក្រុមហ៊ុន០៩

ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​កម្រិត​ខ្ពស់

ឧបករណ៍ទំនើប ០១
ឧបករណ៍ទំនើប ០២
ឧបករណ៍ទំនើប ០៣
ឧបករណ៍ទំនើប ០៤
ឧបករណ៍ទំនើប ០៥
ឧបករណ៍ទំនើប ០៦
ឧបករណ៍ទំនើប ០៧
ឧបករណ៍ទំនើប ០៨
ឧបករណ៍ទំនើប ០៩

ដំណើរការផលិត

ដំណើរការផលិត ០១
ដំណើរការផលិត ០២
ដំណើរការផលិត ០៣
ដំណើរការផលិត ០៤
ដំណើរការផលិត ០៥
ដំណើរការផលិត០៦
ដំណើរការផលិត ០៧
ដំណើរការផលិត ០៨
ដំណើរការផលិត០៩
ដំណើរការផលិត ១០
ដំណើរការផលិត ១១
ដំណើរការផលិត ១២

ឃ្លាំងវេចខ្ចប់

ឃ្លាំងវេចខ្ចប់ ០១
ឃ្លាំងវេចខ្ចប់ ០២
ឃ្លាំងវេចខ្ចប់ ០៣
ឃ្លាំងវេចខ្ចប់ ០៤
ឃ្លាំងវេចខ្ចប់០៥
ឃ្លាំងវេចខ្ចប់០៦